นาโนจุลินทรีย์ จุลินทรีย์เข้มข้น เพื่อการเกษตร และสิ่งแวดล้อม

������������������������������������������������������������������������

นาโนจุลินทรีย์ในธรรมชาติ

จุลินทรีย์ มีบทบาทอย่างมากในกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือการแปรสภาพอินทรียวัตถุให้กลายเป็นธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืช

บทบาทของจุลินทรีย์ในดิน
จุลินทรีย์ มีบทบาทอย่างมากในกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่  หรือการแปรสภาพอินทรียวัตถุให้กลายเป็นธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืช

 
จุลินทรีย์ทำหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลาย ในระบบนิเวศน์

จุลินทรีย์  ทำให้เกิดการหมุนเวียนธาตุอาหารพืชในดิน ดังนั้นดินป่าจึงมักมีอินทรียวัตถุอยู่สูงมีการหมุนเวียนในระบบนิเวศอย่างสมดุล   แต่ในปัจจุบันการทำการเกษตรมีการใช้ปุ๋ยเคมีกันมาก  ซึ่งทำให้จุลินทรีย์ส่วนหนึ่งตายไป และอินทรีย์วัตถุส่วนหนึ่งหายไป ส่วนทีเคยอยู่ในระบบก็หายออกไปอยู่นอกระบบ
เมื่อจุลินทรีย์หลายชนิดตายไปอีกหลายชนิดก็ลดจำนวนลง อัตราการเกิดกระบวนการหมุนเวียนย้อนกลับไปเป็นปัจจัยการผลิตก็ลดน้อยลง   ทำให้ดินเสียสมดุล


1.3.1 จุลินทรีย์ในธรรมชาติอยู่ด้วยกัน 3 กลุ่ม


1) กลุ่มสร้างสรรค์ ที่มีคุณประโยชน์แก่พืช    10 %
2) กลุ่มทำลายที่เป็นโทษทำให้เกิดโรคพืช     10 %
3) กลุ่มเป็นกลาง จะให้การสนับสนุน          80 %

ภาพแสดงการทำงานของจุลินทรีย์

1.3.2 จุลินทรีย์มีความสามารถที่พิเศษกว่าสิ่งมีชีวิตอื่น คือ


1) สามารถขยายพันธุ์โดยการแบ่งตัวได้อย่างทวีคูณ
2) จุลินทรีย์ในธรรมชาติมีอายุสั้นมากเพียง 72 ชั่วโมง สามารถเป็นแหล่งอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นได้เป็นอย่างดี
3) เซลล์จุลินทรีย์มีองค์ประกอบของธาตุอาหารหลักครบถ้วน

นาโนจุลินทรีย์คือ...
      ปุ๋ยชีวภาพนาโนจุลินทรีย์ชนิดเข้มข้น  เป็นการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงสามารถขยายพันธุ์โดยการแบ่งตัวได้อย่างทวีคูณ  คือเริ่มจาก  100  เซลล์เป็น 10,000  เซลล์ และจาก 1 หมื่นเซลล์ เป็น 100 ล้านเซลล์
ใน 4-6 ชั่วโมงประกอบด้วยการปรับปรุงสายพันธุ์นับพันล้านตัวประกอบไปด้วยธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองมีวิตามิน และ อะมิโนโปรตีน ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมสามารถใช้ได้ทุกระยะของการเจริญเติบโต
Twitter Feed

  Contact Details
  Company Location

  344/75 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

  How To Contact Us

  Email: thnano14@gmail.com
  Phone: 088 480 1166, 088 724 2168, 087 667 0055, 044 278470

  Office Hours

  Mondays-Friday: 09:00 - 17:30  © Copyright 2018 บริษัท ไทยนาโน อินเตอร์เทรด จำกัด