นาโนจุลินทรีย์ จุลินทรีย์เข้มข้น เพื่อการเกษตร และสิ่งแวดล้อม

นาโนเทคโนโลยีด้านการเกษตร

นาโนเทคโนโลยีด้านการเกษตร

พืชได้รับสารอาหารและน้ำจากไหน??? ป่าโตได้โดยไม่มีใครเอาปุ๋ยเคมีไปใส่ให้เลยแม้แต่เม็ดเดียว ความลับนี้มีคำตอบ !!

คำถาม -  พืชได้รับสารอาหารและน้ำจากไหน???
คำตอบ – ดิน

“ดินดี คือ ดินที่มีชีวิต”  เป็นดินที่มีความสมดุลของสิ่งมีชีวิตในดินรวมถึงจุลินทรีย์ที่อยู่ในดิน ดินที่เหมาะสมที่สุดในการทำการเกษตรคือ ดินที่มีจุลินทรีย์อยู่หลายกลุ่ม  หลากหลายสายพันธุ์  และมีปริมาณที่สมดุลซึ่งกันและกัน
           
ดินเกิดจากการแปรสภาพ และการผุพังของหินและแร่ และอินทรีย์วัตถุผสม องค์ประกอบของดินขึ้นอยู่กับการสลายตัวของหินและแร่ และมีการทับถมของเศษดิน เกิดการเกาะตัวกันด้วยขบวนการทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ ทำให้ดินจับตัวกันเป็นก้อนของน้ำและอากาศโดยแบ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ 4  ชนิด คือ
 
ดินเป็นแหล่งให้ ธาตุอาหาร  น้ำ  และอากาศ  เพื่อการเจริญเติบโตของพืช  และเป็นที่ยึดเกาะของราก    เมื่อมีการเพาะปลูกพืช   พืชจะดูดธาตุอาหารในดินไปใช้ในการเจริญเติบโตและสร้างผลผลิต  ธาตุอาหารจะถูกเก็บสะสมไว้ในส่วนต่างๆ ของพืช  ได้แก่ ใบ ลำต้น ดอก ผล เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชออกไปจากพื้นที่
ธาตุอาหารพืชย่อมถูกนำออก ไปจากพื้นที่ด้วย รวมถึงปัจจัยอื่นอีกมากมาย  ถ้าใช้ดินปลูกพืชเป็นระยะเวลานาน โดยไม่มีการเพิ่มเติมธาตุอาหารลงไปในดินความอุดมสมบูรณ์ของดินก็จะลดลง จนในที่สุดจะไม่สามารถให้ผลผลิตสูงได้  ธาตุอาหารพืชในดินสูญเสียไปกับผลผลิตพืชมากที่สุด  ดังนั้นในการเพาะปลูกพืช  ควรเพิ่มเติมธาตุอาหารลงไปในดินให้เพียงพอ    ซึ่งการใส่จุลินทรีย์และปุ๋ยเป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มธาตุอาหารในดิน
 
ป่าโตได้โดยไม่มีใครเอาปุ๋ยเคมีไปใส่ให้เลยแม้แต่เม็ดเดียว
พบว่า.... ดินในป่าที่ต้นไม้โตได้มี
จุลินทรีย์ถึง 1 ล้านตัวต่อดิน 1 กรัม  
จุลินทรีย์นั่นเองคือแหล่งอาหารอินทรีย์ของพืช
    
ซึ่งจุลินทรีย์ในดินจะย่อยสลายใบไม้ที่ร่วงทับถม แล้วตาย กลายเป็นธาตุอาหารของพืช ในฤดู แล้งมีอาหารธรรมชาติน้อย จุลินทรีย์กลุ่มที่ดีมีประสิทธิภาพจะพักการขยายพันธุ์โดยการเข้าสปอร์ กลุ่มไม่ดีลดจำนวนลงเป็นอย่างมาก จุลินทรีย์ในสปอร์ออกมาขยายพันธุ์ต่อในฤดูฝน ต้นไม้ที่ใบร่วงก็กลับมาเขียวชอุ่มอีกครั้งหนึ่ง เป็นวัฏจักรเช่นนี้มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์
จุลินทรีย์ คือ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากๆ   ขนาดที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่ม เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ยีสต์ เชื้อรา เป็นต้น
จุลินทรีย์ในดินจะย่อยสลายใบไม้ที่ร่วงทับถม  แล้วตายกลายเป็นธาตุอาหารของพืช   ในฤดูแล้งมีอาหารธรรมชาติน้อย   จุลินทรีย์กลุ่มที่ดีมีประสิทธิภาพจะพักการขยายพันธุ์  โดยการเข้าสปอร์  กลุ่มไม่ดีก็จะลดจำนวนลงเป็นอย่างมาก  ในฤดูฝนจุลินทรีย์ในสปอร์จะออกมาขยายพันธุ์ต่อ  ต้นไม้ที่ผลัดใบก็จะกลับมาเขียวชอุ่มอีกครั้งหนึ่ง เป็นวัฎจักรเช่นนี้มาตั้งแต่อดีต
บทบาทและความสำคัญของจุลินทรีย์
1. จุลินทรีย์มีบทบาทสำคัญ   ทั้งในแง่การเป็นประโยชน์    และ  ป้องกันการเกิดโรค จุลินทรีย์หลายชนิดอาจเป็นสาเหตุของโรค   แต่ในสภาพธรรมชาติจุลินทรีย์ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย    จะมีการควบคุมกันเองในวัฏจักรของสิ่งมีชีวิต    มีจุลินทรีย์หลายชนิดที่ทำหน้าที่ป้องกัน  กำจัด  และยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ชนิดที่เป็นสาเหตุของโรค       
2. จุลินทรีย์มีบทบาทสำคัญในการหมุนเวียนทรัพยากรให้ใช้ประโยชน์ได้ใหม่   ในวัฏจักรของธาตุอาหาร   
ทำให้เกิดการหมุนเวียนธาตุอาหารกลับมาใช้ใหม่ให้กลับอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช   เช่น การย่อยสลายเศษซากพืชซากสัตว์ในดินให้อยู่ในรูป    และช่วยในการตรึงไนโตเจน (N2 Fixation) จุลินทรีย์บางชนิดที่สามารถสร้างอาหารเองได้โดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เช่น แหนแดง และจุลินทรีย์บางชนิดที่สามารถดึงไนโตรเจนจากอากาศและสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินได้                   
3. จุลินทรีย์หลายชนิดมีบทบาทในการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อน เช่น จุลินทรีย์บางชนิดสามารถสร้างกรดอนินทรีย์ที่สามารถละลายแร่ธาตุอาหารพืชในดิน ให้เป็นประโยชน์ต่อพืช    บางชนิดสร้างสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชหรือฮอร์โมน   ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และยังสามารถผลิตสารต่างๆ รวมถึงสารปฏิชีวนะ เอนไซม์ และกรดแลคติค เช่น  เชื้อราบางชนิดสามารถสร้างสารพวก Pennicilin (เพนนิซิลิน)  และ Gliotoxin (จิโอโตซิน)     เชื้อแอคติโนมัยซิทบางชนิดสามารถสร้างสาร Actinomycin (แอคติโนมัยซิน)    ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถใช้ในการยับยั้งเชื้อโรคต่างๆ และยังช่วยสนับสนุนปฏิกิริยาทางเคมีในดินให้เกิดขึ้นเป็นปกติได้
Twitter Feed

  Contact Details
  Company Location

  344/75 หมู่ที่ 9 ถนนมิตรภาพ ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

  How To Contact Us

  Email: thnano14@gmail.com
  Phone: 088 480 1166, 088 724 2168, 087 667 0055, 044 278470

  Office Hours

  Mondays-Friday: 09:00 - 17:30  © Copyright 2018 บริษัท ไทยนาโน อินเตอร์เทรด จำกัด